امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

برچسب : ترجمه دانشجویی

  • ترجمه دانشجویی و ترجمه حرفه ای
    نیازی برای آموزش و پیگیری ترجمه به عنوان یک حرفه می باشد. اهمیت این دانش نباید دست کم گرفته شود، چنانچه شخصیت نسبتاً عامی کتاب "دیدرو" آنرا دست کم گرفته و لذا گفته بود که برای ترجمه یک زبان، نیازی به درک و فهم آن نیست زیرا معمولاً مترجم برای اشخاصی که نمی فهمند، ترجمه می کند. ترجمه با زبان آغاز و با زبان به پایان می رسد. هرچه تسلط مترجم بر زبانهای مورد نظر بیشتر باشد احتمال سوء تفاهم در درک مطلب و یا تداخل در تنظیم و صورتبندی مجدد معنای پیام کمتر خواهد بود. از اینرو طبیعی و اصولاً مطلوب است که دوره های درسی هم در زبان مادری و هم در زبان دوم جایگاه مهم ویژه ای در برنامه های مترجمی داشته باشد. با وجود این، تصور پایین آوردن سطح تدریس ترجمه و تبدیل آن به اکتساب دانش زبانی، یا استفاده از تمرین های آموزشی مورد استفاده در تدریس زبان اشتباه خواهد بود. به منظور تعیین اهد اف ویژه ای برای دوره درسی مقدماتی ترجمه، لازم است که به روشنی میان تفاوت های موجود بین ترجمه حرفه ای و ترجمه دانشجویی تمیز قائل شویم.      ...
  • ترجمه دانشجویی و ترجمه حرفه ای
    پیش نیازی برای آموزش و پیگیری ترجمه به عنوان یک حرفه می باشد. اهمیت این دانش نباید دست کم گرفته شود، چنانچه شخصیت نسبتاً عامی کتاب "دیدرو" آنرا دست کم گرفته و لذا گفته بود که برای ترجمه یک زبان، نیازی به درک و فهم آن نیست زیرا معمولاً مترجم برای اشخاصی که نمی فهمند، ترجمه می کند. ترجمه با زبان آغاز و با زبان به پایان می رسد. هرچه تسلط مترجم بر زبانهای مورد نظر بیشتر باشد احتمال سوء تفاهم در درک مطلب و یا تداخل در تنظیم و صورتبندی مجدد معنای پیام کمتر خواهد بود. از اینرو طبیعی و اصولاً مطلوب است که دوره های درسی هم در زبان مادری و هم در زبان دوم جایگاه مهم ویژه ای در برنامه های مترجمی داشته باشد. با وجود این، تصور پایین آوردن سطح تدریس ترجمه و تبدیل آن به اکتساب دانش زبانی، یا استفاده از تمرین های آموزشی مورد استفاده در تدریس زبان اشتباه خواهد بود. به منظور تعیین اهد اف ویژه ای برای دوره درسی مقدماتی ترجمه، لازم است که به روشنی میان تفاوت های موجود بین ترجمه حرفه ای و ترجمه دانشجویی تمیز قائل شویم.      ...
  • 1
  • تعداد در هر صفحه :
  • تعداد کل 2