امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

برچسب : ترجمه حرفه ای

 • ترجمه دانشجویی و ترجمه حرفه ای
   به عنوان یک حرفه می باشد. اهمیت این دانش نباید دست کم گرفته شود، چنانچه شخصیت نسبتاً عامی کتاب "دیدرو" آنرا دست کم گرفته و لذا گفته بود که برای ترجمه یک زبان، نیازی به درک و فهم آن نیست زیرا معمولاً مترجم برای اشخاصی که نمی فهمند، ترجمه می کند. ترجمه با زبان آغاز و با زبان به پایان می رسد. هرچه تسلط مترجم بر زبانهای مورد نظر بیشتر باشد احتمال سوء تفاهم در درک مطلب و یا تداخل در تنظیم و صورتبندی مجدد معنای پیام کمتر خواهد بود. از اینرو طبیعی و اصولاً مطلوب است که دوره های درسی هم در زبان مادری و هم در زبان دوم جایگاه مهم ویژه ای در برنامه های مترجمی داشته باشد. با وجود این، تصور پایین آوردن سطح تدریس ترجمه و تبدیل آن به اکتساب دانش زبانی، یا استفاده از تمرین های آموزشی مورد استفاده در تدریس زبان اشتباه خواهد بود. به منظور تعیین اهد اف ویژه ای برای دوره درسی مقدماتی ترجمه، لازم است که به روشنی میان تفاوت های موجود بین ترجمه حرفه ای و ترجمه دانشجویی تمیز قائل شویم.      ...
 • ترجمه دانشجویی و ترجمه حرفه ای
  ترجمه به عنوان یک حرفه می باشد. اهمیت این دانش نباید دست کم گرفته شود، چنانچه شخصیت نسبتاً عامی کتاب "دیدرو" آنرا دست کم گرفته و لذا گفته بود که برای ترجمه یک زبان، نیازی به درک و فهم آن نیست زیرا معمولاً مترجم برای اشخاصی که نمی فهمند، ترجمه می کند. ترجمه با زبان آغاز و با زبان به پایان می رسد. هرچه تسلط مترجم بر زبانهای مورد نظر بیشتر باشد احتمال سوء تفاهم در درک مطلب و یا تداخل در تنظیم و صورتبندی مجدد معنای پیام کمتر خواهد بود. از اینرو طبیعی و اصولاً مطلوب است که دوره های درسی هم در زبان مادری و هم در زبان دوم جایگاه مهم ویژه ای در برنامه های مترجمی داشته باشد. با وجود این، تصور پایین آوردن سطح تدریس ترجمه و تبدیل آن به اکتساب دانش زبانی، یا استفاده از تمرین های آموزشی مورد استفاده در تدریس زبان اشتباه خواهد بود. به منظور تعیین اهد اف ویژه ای برای دوره درسی مقدماتی ترجمه، لازم است که به روشنی میان تفاوت های موجود بین ترجمه حرفه ای و ترجمه دانشجویی تمیز قائل شویم.      ...
 • ترجمه تخصصی حرفه ای
  ترجمه تخصصی   ترجمه تخصصی شامل دو دسته عمده ترجمه تخصصی دانشجویی و همچنین ترجمه تخصصی حرفه ای است که در نوع ترجمه تخصصی حرفه ای نباید کلمات و جملات تنها به حالت انتزاعی ترجمه شوند بلکه باید متون واقعی را برای مخاطبان و خوانندگان ویژه ای ترجمه تخصصی کند.  معمولا این گونه ترجمه تخصصی دارای محدودیت های زیادی در حوزه ترجمه تخصصی می باشد که از طرف موسسه آموزشی تحمیل نشده است ، بلکه تابع نظر نویسنده معین ، ماهیت مطلب و مخاطبان یا خوانندگان مورد نظر می باشد. یک ترجمه تخصصی درست و واقعی باید بر تمام مشکلات پیش آمده در پیام فائق آید ، زیرا آن پیام حاوی اطلاعات دقیق می باشد. دلیل استفاده از ترجمه تخصصی آزاد ، یا ترجمه ایست که یک جمله کامل را جایگزین جمله کامل دیگری می ساز که عینا همان رابطه را با موقیعت موردنظر در متن اصلی دارد و همان معنا را افاده می کند ، همین مساله  می باشد و این تنها نوع درست ترجمه تخصصی ای است که ارزش اطلاق نام ترجمه تخصصی را دارد.  ...
 • 1
 • تعداد در هر صفحه :
 • تعداد کل 3