امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtBg67: کد محصول

The Diagnostic Value of Micropure Imaging in Breast Suspicious Microcalcificaion
ارزش تشخیصی تصویربرداری Micropure در لکه های ریز کلسیم مشکوک پستان

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :R.Tan &, Y. Xiao

سال انتشار :2015

تعداد صفحات انگلیسی :6

تعداد صفحات فارسی :12

رشته های مرتبط با این مقاله :پزشکی

قیمت بر حسب ریال :80,000

تعداد بازديد :268

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

ارزش تشخیصی تصویربرداری Micropure در لکه های ریز کلسیم مشکوک پستان

مبنای کار و اهداف: هدف از این مطالعه بررسی ارزش تصویربرداری Micropure (MI) در تفکیک ضایعات پستان در مقایسه با حالت B- اولتراسونوگرافی (B-US) و اولتراسونوگرافی داپلر (DU) بود. 
مواد و روشها: در مجموع 135 بیمار بصورت متوالی (همه زن) با 135 ضایعه مشکوک مورد بررسی قرار گرفتند و پوست قبل از بیوپسی mammotome توسط MIعلامتگذاری شد. همه ی بیماران (محدوده سنی، 20-86 سال; سن متوسط 42.5 مثبت منفی 15.6 سال) برای اولین بار تست میشدند و در دوران بارداری یا شیردهی قرار نداشته و بدون سابقه تششع یا شیمی درمانی بودند. حداکثر قطر ضایعات بین 0.2-9.6 سانتی متر محدود بود (بطور متوسط  1.98 مثبت منفی 1.3 سانتی متر). آنها تشخیص نهایی خود را از آزمایش بافت شناسی بدست آورده بودند. پروتکل مطالعه توسط کمیته بازبینی بیمارستان مورد تایید قرار گرفت; هر بیمار رضایت نامه کتبی را امضا کرد.
نتایج: صد و سی و پنج ضایعه پستان در 90 نوع غیربدخیم و 45 نوع بدخیم طبقه بندی شدند. در 86 ضایعه پستان با لکه ریز کلسیم، MI لکه ریز کلسیم بیشتر و تطبیق بهتر با نتایج پاتولوژی نسبت به انجام B-US را نشان داد (P<0.05). ویژگی MI بالاتر از B-US و DU بود، حساسیت DU به طور قابل توجهی بالاتر از B-US و MI (P<0.001) بود. با ترکیب B-US، DU و MI، دقت تشخیص 86.7 درصد بود. منحنی مشخصه گیرنده اپراتور نشان داد که سطح زیر منحنی B-US، DU و MI، بترتیب 0.865، 0.934، و 0.923 و (P=0.000) بود. علاوه بر این، بالاترین توافق ناظر ورودی از MI بود، 0.922 (ناظر 1 در مقابل ناظر2)، 0.866 (ناظر 1 در مقابل ناظر 3)، و 0.916 (ناظر 2 در مقابل ناظر 3).
نتیجه گیری:MI بعنوان یک روش فراصوت کمکی دارای کیفیت در تعیین محل و تفکیک ضایعه پستان است.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته رادیولوژی و رادیوتراپی و زیر شاخه علوم پزشکی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله The Diagnostic Value of Micropure Imaging in Breast Suspicious Microcalcificaion که تحت عنوان "ارزش تشخیصی تصویربرداری Micropure در لکه های ریز کلسیم مشکوک پستان" ترجمه شده است، در سال 2015 نوشته شده و در ژورنال تخصصی cross mark به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 6 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 12 صفحه میباشد. 

 

Abstract

The Diagnostic Value of Micropure Imaging in Breast Suspicious Microcalcificaion

Rationale and Objectives: The purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of Micropure Imaging (MI) in breast lesions differentiation by comparison with B-mode ultrasonography (B-US) and Doppler ultrasonography (DU).
Materials and Methods: A total of 135 consecutive patients (all females) with 135 suspicious lesions were examined and skin marked by MI before mammotome biopsies. All patients (age range, 20–86 years; mean age, 42.5  15.6 years) were the first onset, not in the pregnancy or lactation and had no history of radiation or chemotherapy. The maximum diameter of lesions ranged from 0.2 to 9.6 cm (average 1.98  1.3 cm). Their final diagnoses were obtained by histologic examination. The study protocol was approved by the hospital review board; each patient gave written informed consent.
Results: One hundred thirty-five breast lesions were classified into 90 nonmalignant and 45 malignant types. To 86 breast lesions with microcalcification, MI showed more microcalcification and coincided better with pathology results than B-US did (P < .05). The specificity of MI was higher than that of B-US and DU; the sensitivity of DU was significantly higher than that of B-US and MI (P < .001). By combining B US, DU, and MI, the detection accuracy was 86.7%. Receiver-operator characteristic curves showed the area under the curve of B-US, DU, and MI was 0.865, 0.934, and 0.923(P = .000), respectively. Moreover, the interobserver agreements of MI were the highest, 0.922 (observer 1 vs.
observer 2), 0.866 (observer 1 vs. observer 3), and 0.916 (observer 2 vs. observer 3). Conclusions: MI as an adjunct ultrasound modality holds some promise in locating and differentiating breast lesions.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله رادیولوژی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات رادیولوژی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله ارزش تشخیصی تصویربرداری Micropure در لکه های ریز کلسیم مشکوک پستان , ترجمه مقاله The Diagnostic Value of Micropure Imaging in Breast Suspicious Microcalcificaion