امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCq21: کد محصول

Project Management Maturity Models – A Critical Review A case study within Swedish engineering and construction organizations
مدلهای بلوغ مدیریت پروژه- مرور انتقادی یک مطالعه موردی در سازمانهای بخش ساخت و مهندسی سوئد

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Backlund, F & Chronéer, D

سال انتشار :2014

تعداد صفحات انگلیسی :10

تعداد صفحات فارسی :29

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :150,000

تعداد بازديد :277

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

مدلهای بلوغ مدیریت پروژه- مرور انتقادی یک مطالعه موردی در سازمانهای بخش ساخت و مهندسی سوئد

امروزه انواع مختلفی از مدلهای بلوغ مدیریت پروژه (PM3s)  وجود دارند، بیشتر آنها تحت تاثیر مدل بلوغ قابلیت (CMM) هستند که در آغاز دهه 90 تهیه شد و هدف اصلی آن اندازه گیری قابلیت پروژه های توسعه نرم افزاری بود. تحقیق نشان می دهد که سازمانهایی با سطوح بلوغ مدیریتی پروژه (PM) بالانر بر اساس اثربخشی و سودمندی پروژه موفق تر هستند، و بنابراین در بازار از مزیت رقابتی برخوردارند. با وجود توسعه چندین PM3 طی دوره زمانی 20 ساله، دانش مربوط به PM3 در سازمانها به ندرت در متون مدیریت پروژه PM اعمال شده اند. این مقاله نحوه مرور بلوغ مدیریت پروژه و مدیریت پروژه توسط شرکتهای ساخت و مهندسی را نشان می دهد تا فرایندهای عملی مدیریت پروژه آنها را توسعه و بهبود بخشد. این سازمانها در اصل سازمانهایی هستند متمرکز بر پروژه، هدف گرا، و قابلیت های اجرای مقدمات توسعه تجاری کلی را که مناسب مدیریت پروژه PM3 باشند دارند.

مشارکت مدیریتهای پروژه در بهبود و توسعه سازمانی به نوعی نامعلوم است. بنابراین بازبینی متون ابعاد مختلف را با توجه به مدیریت پروژه ها PM3، بویژه اهداف، نقاط قوت و ضعف آنها، مرور می کند.برای مشخص کردن دامنه استفاده از مدیریت پروژه، مصاحبه هایی با 7 پاسخ دهنده از سازمانهای متمرکز بر پروژه مختلف صورت گرفتند در حالی که این افراد در نقش مدیران پروژه و یا در راس توسعه مدیریت پروژه سازمانهایشان بودند. چطور می توان مدیریت پروژه PM3  را ارائه و استفاده کرد با یک مطالعه موردی عمیق در شرکت بزرگ معدنی در سوئد با نام LKAB مشخص شد. هرچندکه نتایج آزمایشی  نشان می دهند که استفاده از مدیریت پروژه PM3 در سازمانهای ساخت و مهندسی سوئدی محدود هستند و این نشان دهنده نیاز به تحقیقات بیشتر است.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته مدیریت و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Project Management Maturity Models – A Critical Review A case study within Swedish engineering and construction organizations که تحت عنوان "مدلهای بلوغ مدیریت پروژه- مرور انتقادی یک مطالعه موردی در سازمانهای بخش ساخت و مهندسی سوئد" ترجمه شده است، در سال 2014 نوشته و در ژورنال تخصصی ELSERVIER به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 10 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 29 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Project Management Maturity Models – A Critical Review A case study within Swedish engineering and construction organizations

Different kinds of project management maturity models (PM3s) exist today, most of them inspired by the capability maturity model (CMM) developed in the beginning of the 90ies, originally intended to measure capability in software development projects. Research indicates that organizations with higher project management (PM) maturity levels are expected to be successful in terms of project effectiveness and efficiency, and thus have a competitive advantage in the marketplace.

Though, despite several PM3s developed during a time period of over 20 years, knowledge about how PM3s are a*pplied in organizations is sparse within the PM literature. This paper explores how major engineering and construction companies view PM maturity and PM3s in order to develop and improve their PM practices. These kinds of organizations are mainly project-intensive, objective oriented,and have the capabilities to perform overall business development initiatives, i.e. suitable for applying PM3s.

The contribution of PM3s to organizational improvement and development is somewhat unclear. Therefore, a literature review highlights different aspects regarding PM3s, specifically their purpose, strengths, and weaknesses. To what extent PM3s are used, interviews have been conducted with seven respondents within different project intensive organizations, in their roles as project managers or in charge of PM development. How a PM3 can beintroduced and applied is explored via an in-depth case study at the major mining company in Sweden, LKAB. However, tentative results show that the application of PM3s in Swedish engineering and construction organizations are limited, indicating that further research is needed.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله مدیریت , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات مدیریت , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله مدل بلوغ مدیریت پروژه , ترجمه مقاله project management maturity model