امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

MtCn49: کد محصول

Effects of jump and balance training on knee kinematics and electromyography of female basketball athletes during a single limb drop landing: pre-post intervention study
اثرات آموزش پرش و تعادل بر سینماتیک زانو و الکترومیوگرافی از ورزشکاران بسکتبالیست زن در طول فرود تنها با یک عضو بدن: بررسی قبل –بعد از اقدام

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :Y. Nagano & H. Ida

سال انتشار :2011

تعداد صفحات انگلیسی :8

تعداد صفحات فارسی :19

رشته های مرتبط با این مقاله :پزشکی

قیمت بر حسب ریال :130,000

تعداد بازديد :146

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

اثرات آموزش پرش و تعادل بر سینماتیک زانو و الکترومیوگرافی از ورزشکاران بسکتبالیست زن در طول فرود تنها با یک عضو بدن: بررسی قبل –بعد از اقدام

پیش زمینه :

تعدادی از مطالعات تحقیقی به بررسی تاثیرات برنامه های جلوگیری از آسیب رباط صلیبی جلویی (ACL) بر سینماتیک زانو در طول فرود پرداخته اند؛ هرچند نتایج در میان بررسی ها متفاوت بودند. اگرچه چرخش درشت نی معمولا در زمان آسیب ACL مشاهده شده است، اثرات برنامه های آموزشی برای سینماتیک زانو در سطح افقی هنوز تجزیه و تحلیل نشده است. هدف از این مطالعه تعیین اثرات یک برنامه پرش و آموزش تعادل بر سینماتیک زانو شامل چرخش درشت نی و همچنین الکترومیوگرافی از چهار سر ران و همسترینگ در عصب ورزشکاران زن بود. 


روش ها :

هشت بسکتبالیست زن در آزمایش شرکت داشتند. تمامی سوژه ها یک فرود تنها با یک عضو بدن را در سه زمان مختلف انجام دادند : تست اولیه ، پنج هفته بعد، و یک هفته بعد از تکمیل آموزش. برنامه آموزشی پرش و تعادل پنج هفته به طول انجامید. سینماتیک زانو و الکترومیوگرافی همزمان از ران راست و همسترینگ قبل از آموزش با کسانی که پس از اتمام برنامه آموزش اندازه گیری شده بودند، مقایسه شد. 


نتایج :

بعد از آموزش، در رابطه با موقعیت زانو در تماس پا، زاویه خمیدگی زانو برای آزمایش بعد از آموزش (mean (SE): 24.4 (2.1) deg)، به طور چشمگیری بزرگتر از تست قبل از آموزش بود (p < 0.01). تغییر قطعی در زمان فرود در خمیدگی زانو برای تست بعد از آموزش (40.2 (1.9) deg) به طور قابل ملاحظه ای بزرگتر از خمیدگی در تست قبل از آموزش بود (34.3 (2.5) deg) (p < 0.001). چرخش درشت نی و زاویه واروس / والگوس زانو بعد از آموزش فرق چشمگیری نداشتند. همچنین افزایش قابل توجهی در فعالیت همسترینگ 50ms قبل از تماس پا مشاهده گردید. 


نتیجه گیری ها :

برنامه آموزش پرش و تعادل به طور موفقیت آمیزی انعطاف پذیری زانو و فعالیت همسترینگ ورزشکاران زن در طول فرود را افزایش داد، و احتمال داشت تاثیرات جزیی برای اجتناب از موقعیت مشخص زانو که در آسیب ACL مشاهده شدند، و در نتیجه جلوگیری از آسیب دیدگی، تولید کند. با این حال، تغییرات مورد انتظار در سینماتیک جلویی و عرضی زانو مشاهده نشدند.

 


این مقاله در رابطه با ترجمه تخصصی رشته تربیت بدنی و زیر شاخه علوم انسانی میباشد، بطوریکه با کمک گرفتن از مترجمین متخصص در این حوزه اقدام به ترجمه مقاله نموده و جهت انتشار در سایت ترجمه تخصصی کاراپن آماده سازی شده است.

مقاله Effects of jump and balance training on knee kinematics and electromyography of female basketball athletes during a single limb drop landing: pre-post intervention study که تحت عنوان "اثرات آموزش پرش و تعادل بر سینماتیک زانو و الکترومیوگرافی از ورزشکاران بسکتبالیست زن در طول فرود تنها با یک عضو بدن: بررسی قبل –بعد از اقدام" ترجمه شده است، در سال 2011 نوشته و در ژورنال تخصصی Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology به چاپ رسیده است. تعداد صفحات انگلیسی این مقاله 8 صفحه و تعداد صفحات فارسی ترجمه شده آن شامل 19 صفحه میباشد. 

 

Abstract

Effects of jump and balance training on knee kinematics and electromyography of female basketball athletes during a single limb drop landing: pre-post intervention study

Background:

Some research studies have investigated the effects of anterior cruciate ligament (ACL) injury prevention programs on knee kinematics during landing tasks; however the results were different among the studies. Even though tibial rotation is usually observed at the time of ACL injury, the effects of training programs for knee kinematics in the horizontal plane have not yet been analyzed. The purpose of this study was to determine the effects of a jump and balance training program on knee kinematics including tibial rotation as well as on electromyography of the quadriceps and hamstrings in female athletes.


Methods:

Eight female basketball athletes participated in the experiment. All subjects performed a single limb landing at three different times: the initial test, five weeks later, and one week after completing training. The jump and balance training program lasted for five weeks. Knee kinematics and simultaneous electromyography of the rectus femoris and Hamstrings before training were compared with those measured after completing the training program.
 

Results:

After training, regarding the position of the knee at foot contact, the knee flexion angle for the Posttraining trial (mean (SE): 24.4 (2.1) deg) was significantly larger than that for the Pre-training trial (19.3 (2.5) deg) (p < 0.01). The absolute change during landing in knee flexion for the Post-training trial (40.2 (1.9) deg) was significantly larger than that for the Pre-training trial (34.3 (2.5) deg) (p < 0.001). Tibial rotation and the knee varus/ valgus angle were not significantly different after training. A significant increase was also found in the activity of the hamstrings 50 ms before foot contact (p < 0.05).
 

Conclusions:

The jump and balance training program successfully increased knee flexion and hamstring activity of female athletes during landing, and has the possibility of producing partial effects to avoid the characteristic knee position observed in ACL injury, thereby preventing injury. However, the expected changes in frontal and transverse kinematics of the knee were not observed.

 
 
برچسب ها : ترجمه مقاله تربیت بدنی , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه تخصصی مقالات تربیت بدنی , ترجمه مقالات , ترجمه مقاله , مقاله اثرات آموزش پرش و تعادل بر سینماتیک زانو , ترجمه مقاله Effects of jump and balance training on knee kinematics