امروز دوشنبه 02 / 07 / 1397

MtAc69: کد محصول

A modeling and control approach to advanced nuclear power plants with gas turbines
روش کنترل و مدلسازی نیروگاه های هسته ای پیشرفته با توربین های گازی

زبان مبدا :انگلیسی

نام نویسنده :G. Ablay

سال انتشار :2013

تعداد صفحات انگلیسی :11

تعداد صفحات فارسی :37

رشته های مرتبط با این مقاله :

قیمت بر حسب ریال :150,000

تعداد بازديد :210

جزئیات بیشتر ودانلود
 

چکیده

روش کنترل و مدلسازی نیروگاه های هسته ای پیشرفته با توربین های گازی

 

اخیرا نیروگاه های هسته ای پیشرفته  با چند طراحی مختلف پیشنهاد شده اند. با این حال، نقصهایی در استراتژی های کنترلی و مدلسازی برای پرداختن به عملیات های بارگذاری زیرین وجود دارد. این تحقیق به بررسی یک روش مدل سازی امکان پذیر و استراتژی کنترلی بارگذاری زیرین برای نیروگاه های هسته ای توربین گازی می پردازد تا روشی برای ارزیابی طراحی مفهومی فراهم گردد. یک استراتژی کنترلی فرکانس بارگذاری و مکانیزم کنترلی دمای متوسط برای بدست آوردن بارگذاری زیرین نیروگاه هسته ای مورد مطالعه قرار گرفتند. مناسب بودن استراتژی های کنترلی و طراحی های مفهومی از طریق روش های تحلیل پایداری خطی ارزیابی شده است. نتایج عددی در مفهوم راکتور نمک گداخته پیشرفته همانند مثال سیستم نیروگاه هسته ای ارائه گردیده اند تا صحه گذاری و اثربخشی مدل سازی پیشنهادی و استراتژی کنترلی بارگذاری زیرین نشان داده شود

 

Abstract

A modeling and control approach to advanced nuclear power plants with gas turbines

Advanced nuclear power plants are currently being proposed with a number of various designs. However, there is a lack of modeling and control strategies to deal with load following operations. This research investigates a possible modeling approach and load following control strategy for gas turbine nuclear power plants in order to provide an assessment way to the concept designs. A load frequency control strategy and average temperature control mechanism are studied to get load following nuclear power plants. The suitability of the control strategies and concept designs are assessed through linear stability analysis methods. Numerical results are presented on an advanced molten salt reactor concept as an example nuclear power plant system to demonstrate the validity and effectiveness of the proposed modeling and load following control strategies.

 

 
 
برچسب ها : ترجمه تخصصي , سايت ترجمه , ترجمه مقاله , ترجمه , ترجمه مقاله تخصصی , سایت ترجمه تخصصی