امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

محدودیت های سایت ترجمه

سایت ترجمه

 

امروز می خواهیم درمورد مزایا و محدودیت های سایت ترجمه صحبت کنیم. سایت ترجمه با توجه به اینکه امروزه به یکی از مراجع برای ترجمه تخصصی تبدیل شده است معایبی نیز دارد که از مهم ترین آن می توان به ترجمه تخصصی تحت اللفظی سایت ترجمه اشاره کرد که در واقع سایت ترجمه های امروزی تنها به صورت تحت اللفظی ترجمه را انجام می دهند و همچنین سایت ترجمه ها محدودیت در تعداد کلمات ورودی دارند. 

برای مثال ممکن است محدودیت سایت ترجمه به گونه ای باشد که نتوانید یک جمله را به طور کامل وارد سایت ترجمه کنید تا ترجمه کند. یکی دیگر از محدودیت های سایت ترجمه این است که دامنه لغت آنها معمولا کم است و اگر یک لغت را کمی تغییر بدهید و یا آن را تبدیل یه صفت و یا قید بکنید ممکن است نتواند آن را ترجمه تخصصی کند. 

مشکل دیگر سایت ترجمه ها این است که نمی تواند قید و صفت را در یک جمله تشخیص دهد و آن را در نقش خود ترجمه تخصصی کند بلکه همه را به عنوان اسم ترجمه میکند.

اما مهمترین مزیت سایت ترجمه سرعت آن است که در عرض چند ثانیه کلی کلمه را می توانید ترجمه تخصصی کنید.

برچسب ها : محدودیت های سایت ترجمه , سایت ترجمه , ترجمه تخصصی , ترجمه مقاله