امروز سه شنبه 30 / 05 / 1397

ترجمه تخصصی حرفه ای

ترجمه تخصصی

 

ترجمه تخصصی شامل دو دسته عمده ترجمه تخصصی دانشجویی و همچنین ترجمه تخصصی حرفه ای است که در نوع ترجمه تخصصی حرفه ای نباید کلمات و جملات تنها به حالت انتزاعی ترجمه شوند بلکه باید متون واقعی را برای مخاطبان و خوانندگان ویژه ای ترجمه تخصصی کند. 


معمولا این گونه ترجمه تخصصی دارای محدودیت های زیادی در حوزه ترجمه تخصصی می باشد که از طرف موسسه آموزشی تحمیل نشده است ، بلکه تابع نظر نویسنده معین ، ماهیت مطلب و مخاطبان یا خوانندگان مورد نظر می باشد.


یک ترجمه تخصصی درست و واقعی باید بر تمام مشکلات پیش آمده در پیام فائق آید ، زیرا آن پیام حاوی اطلاعات دقیق می باشد.
دلیل استفاده از ترجمه تخصصی آزاد ، یا ترجمه ایست که یک جمله کامل را جایگزین جمله کامل دیگری می ساز که عینا همان رابطه را با موقیعت موردنظر در متن اصلی دارد و همان معنا را افاده می کند ، همین مساله  می باشد و این تنها نوع درست ترجمه تخصصی ای است که ارزش اطلاق نام ترجمه تخصصی را دارد.

ترجمه تخصصی

 

برچسب ها : ترجمه مقاله , ترجمه تخصصی , سایت ترجمه , ترجمه حرفه ای , ترجمه تخصصی حرفه ای